•    
    • بخشهای خبری
    •  

     تلفات انرژی در شبکه های برق

     کد: 200
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
     منبع خبر: سایت خبری وزارت نیرو
     تعداد بازدید: 217
     منظور از تلفات انرژی در شبکه برق رسانی، در واقع کل تلفاتی است که شبکه در فرآیند تحویل انرژی الکتریکی از ...
     تولید و انتقال نیرو، تغییر سطح ولتاژ توسط پست های تبدیل، پست های توزیع نیرو، مصرف کنندگان برق، اعم از مشترکین خانگی، تجاری، اداری، صنعتی و کشاورزی، هر کدام بخشی از انرژی را تلف می کنند.
     یکی از موارد مهمی که کمتر به عنوان تلفات منظور می شود، دیماند بیش از حد مشترکین صنعتی است. بنابراین با اجرای صحیح مدیریت مصرف می توان بیشینه توان مصرف کننده راکاهش داده، بدون آن که خللی در برنامه کار مصرف کننده به وجود آید. تلفات همانند نیاز مصرف، باعث افرایش ظرفیت نیروگاه ها می شود. علاوه بر کاهش تلفات انرژی شایسته است که کاهش تلفات توان نیز مورد توجه قرار گیرد. فزون بر آنچه گفته آمد، برای تلفات بار راکتیو نیز می باید شاخص اقتصادی منظور شود.
      
     تولید ناخالص الکتریسیته
     تولید ناخالص، مقدار کل انرژی الکتریکی تولید شده در هر نیروگاه با احتساب مصرف داخلی نیروگاه است، که در محل خروجی مولدها قرائت می شود. اگر انرژی الکتریکی از سایر شرکتهای برق خریداری شده باشد، می باید در کل تولید الکتریسیته منظور شود.
      
     تولید خالص الکتریسیته
     تولید ناخالص، انرژی الکتریکی تولید شده توسط ژنراتورها، منهای مصرف داخلی نیروگاه است.
     (انرژی الکتریکی در محل خروجی نیروگاه و تحویل به شبکه جهت تامین نیاز مصرف کنندگان ، همان انرژی یا تولید ناخالص است.)
      
     مصرف داخلی نیروگاه
     انرژی الکتریکی مصرفی تجهیزات داخلی برای بهره برداری از نیروگاه را مصرف داخلی نیروگاه می گویند. در محاسبات فروش انرژی، هزینه انرژی صرف شده در داخل نیروگاه را نیز می باید منظور کرد. در واقع مصرف داخلی نیروگاه به عنوان یک مصرف کننده بزرگ می باید در نظر گرفته شود.

     تلفات انتقال
     تلفات ناشی از مشخصه های الکتریکی خطوط همانند تلفات مسی، تلفات کرونا، مقره ها و جز اینهاست.

     تلفات پست های برق
     تلفات پست های برق، انرژی الکتریکی مصرف شده به هنگام تبدیل ولتاژ، افزایش یا کاهش سطح ولتاژ در شبکه برق یا پست توزیع برق است.
     (مصرف داخلی پست+ انرژی تحویلی به شبکه بعد) – انرژی تحویلی از شبکه = تلفات پست برق
      
     تلفات توزیع
     تلفات توزیع عبارت است از انرژی الکتریکی تلف شده توسط شبکه توزیع برق: توزیع اولیه، ترانسفورماتورهای توزیع، توزیع ثانویه، تلفات مربوط به مشترکین، دستگاه های اندازه گیری، انشعابات غیرمجاز و جز اینها
      
     تقسیم بندی تلفات
     اصولاً تلفات از دو مولفه عمده تشکیل می شود: تلفات تاسیساتی و تلفات غیر تاسیساتی
      
     تلفات تاسیساتی
     تلفات تاسیساتی شامل موارد زیر است:
     - تلفات خطوط ناشی از مقاومت رساناها
     - تلفات ترانسفورماتور و تنظیم کننده ولتاژ « تلفات بار (تلفات مسی) و تلفات بی باری (تلفات آهنی)
     - تلفات هاله ای یا کرونا در شبکه های برق فشار قوی و یا شبکه های با ولتاژ بسیار زیاد
     - تلفات عایقی، به ویژه در کابل های زمینی
     - تلفات مربوط به وسایل اندازه گیری انرژی الکتریکی (کنتورها)
     - تلفات ضریب توان
     - تلفات مربوط به افت ولتاژ
     - تلفات نامتعادلی بار
     - تلفات بی باری ترانسفورماتورها در کل شبکه و تلفات ترانسفورماتورهای مونتاژ داخل
     - تلفات مربوط به عوامل دیگر
      
     تلفات غیر تاسیساتی
     تلفات غیر تاسیساتی شامل موارد زیر است:
     برق دزدی توسط مشترکین دارای کنتور برق:
     - از طریق خارج کردن کنتور از مدار
     - رشوه دهی مستقیم به کنتورنویسان
     - رشوه دهی غیر مستقیم به کنتورنویسان
     - برق دزدی توسط مشترکینی که مصرفشان قرائت نمی شود.
     - افزایش غیر قانونی دیماند بیش از مقدار قراردادی
     - انشعاب دهی غیرقانونی به واحدهای مسکونی و غیرمسکونی همجوار
     انشعاب گیری غیرقانونی شامل موارد زیر است:
     - انشعاب گیری مستقیم از شبکه توزیع برق (انشعاب گرفتن از سر تیر چراغ برق)
     - سوء استفاده های قبلی مشترکین جدید از انرژی الکتریکی
     - سوء استفاده از انرژی الکتریکی پس از انقضای قرارداد سرویس دهی
     علل کارکرد نادرست کنتورهای برق
     - آسیب دیدگی کنتورها
     - کالیبره یا تنظیم نبودن کنتورها
     - سیم کشی غیراستاندارد کنتورهای برق (توسط کارکنان شرکت های توزیع برق)
     موارد مربوط به سوء استفاده از انرژی الکتریکی با همدستی کارکنان شرکت های توزیع برق
     - تقلب کنتورنویسان در ثبت مقدار مصرف واقعی انرژی الکتریکی (کمترنویسی)
     - صدور قبض برق، کمتر از مقدار مصرف واقعی مشترک (از طریق رایانه)
     - عدم صدور قبض برق برای مشترک خاص
     و اما موارد دیگر:
     - مصرف برق ثبت و ضبط نشده توسط کارکنان شرکت های توزیع برق
     - نقض قرارداد

     برآورد تلفات شبکه برق
     تولید ناخالص برق = مجموع تولید شبکه سراسری و شبکه های جدا افتاده یا ایزوله + مجموع انرژی الکتریکی خریداری شده
     تولید خالص برق = تولید ناخالص برق منهای کل مصرف داخلی نیروگاه
     تلفات انتقال اولیه = تولید خالص برق منهای (جمع تولید یکایک واحدهای نیروگاه: انتقال ثانویه + جمع انرژی الکتریکی تحویلی به انتقال ثانویه + جمع انرژی الکتریکی تحویل به توزیع اولیه)
     تلفات انتقال ثانویه = مجموع انرژی تحویلی به انتقال ثانویه + جمع تولید یکایک واحدهای نیروگاه منهای (جمع انرژی الکتریکی تحویلی به توزیع اولیه + جمع انرژی الکتریکی تحویلی به توزیع ثانویه + جمع انرژی الکتریکی تحویلی به مشترکان فشار قوی)
     تلفات توزیع اولیه = مجموع انرژی الکتریکی تحویلی به توزیع اولیه منهای (مجموع انرژی الکتریکی به توزیع ثانویه + مجموع انرژی الکتریکی تحویلی به مشترکین فشار قوی)
     تلفات توزیع ثانویه = مجموع انرژی تحویلی به توزیع ثانویه منهای مجموع فروش انرژی الکتریکی به مشترکین
     تلفات پست های برق = مجموع انرژی الکتریکی تحویلی به پست برق منهای (مجموع انرژی الکتریکی خروجی از پست + کل مصرف داخلی پست برق)
     تلفات انتقال = تلفات انتقال اولیه + تلفات انتقال ثانویه
     تلفات توزیع = تلفات توزیع اولیه + تلفات توزیع ثانویه
     تلفات انتقال و پست = تلفات انتقال + تلفات پست
     تلفات انتقال و توزیع = تلفات انتقال + تلفات پست + تلفات توزیع

     محاسبه درصد تلفات انرژی الکتریکی
     دو روش برای محاسبه درصد تلفات انرژی وجود دارد: روش اول، بر مبنای تولید ناخالص برق و روش دوم بر پایه تولید خالص برق به عنوان درصدی از تولید خالص یا ناخالص است:

     درصد تلفات انتقال اولیه
     1- نسبت تلفات انتقال اولیه به تولید ناخالص برق ضربدر 100
     2- نسبت تلفات انتقال اولیه به تولید خالص ضربدر 100

     درصد تلفات انتقال ثانویه
     1- نسبت تلفات انتقال ثانویه به تولید ناخالص ضربدر 100
     2- نسبت تلفات انتقال ثانویه به تولید خالص ضربدر 100

     درصد تلفات توزیع اولیه
     1- نسبت تلفات توزیع اولیه به تولید ناخالص ضربدر 100
     2- نسبت تلفات توزیع اولیه به تولید خالص ضربدر 100

     درصد تلفات توزیع ثانویه
     1- نسبت تلفات توزیع ثانویه به تولید ناخالص ضربدر 100
     2- نسبت تلفات توزیع ثانویه به تولید خالص ضربدر 100

     درصد تلفات پست های برق
     1- نسبت تلفات پست اولیه به تولید ناخالص ضربدر 100
     2- نسبت تلفات پست اولیه به تولید خالص ضربدر 100

     درصد تلفات انتقال
     1- نسبت تلفات انتقال به تولید ناخالص ضربدر 100
     2- نسبت تلفات انتقال به تولید خالص ضربدر 100

     نسبت تلفات توزیع
     1- نسبت تلفات توزیع به تولید ناخالص ضربدر 100
     2- نسبت تلفات توزیع به تولید خالص ضربدر 100

     درصد تلفات انتقال وپست های برق
     1- نسبت تلفات انتقال و پست های برق به تولید ناخالص ضربدر 100
     2- نسبت تلفات انتقال و پست های برق به تولید خالص ضربدر 100

     درصد تلفات انتقال و توزیع
     1- نسبت تلفات انتقال و توزیع به تولید ناخالص ضربدر 100
     2- نسبت تلفات انتقال و توزیع به تولید خالص ضربدر 100


     راهکارهای کاهش واقعی تلفات
     کاهش تلفات فقط به تاسیسات برق مربوط نمی شود، بلکه انشعاب های غیرمجاز، برق دزدی و مانند اینها را نیز در بر می گیرد. بنابراین، کاهش تلفات در کوتاه مدت ممکن نیست و نباید چنین انتظاری را داشت. کاهش تلفات، نیازمند کنترل پیوسته و واقعی و نیز نظارت سازمان اجرایی برق رسانی در حیطه تاسیسات برق و انشعاب های غیرمجاز و جز اینهاست. شرکت توانیر باید مشکلات مرتبط با تلفات در شبکه و تاسیسات برق را فهرست وار بنویسد و راهکارهای کاهش آن را ارائه نماید. در این مرحله، شرکت توانیر برای کاهش تلفات لازم است وظایف را بین شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق و سایر بخش های سازمان برق رسانی تقسیم کند.
     فزون بر آن شرکت تولید برق می باید روند کاهش تلفات را پیوسته مورد بررسی قرار دهد. همچنین ضروری است از کارها و اقدامات انجام شده ارزیابی سالانه، شش ماهه، دو ماهه یا ماهانه به عمل آید. در مورد تلفات غیر تاسیساتی، فقط نظارت شدید و توبیخ مشترکانی که برق دزدی می کنند کافی نیست، بلکه با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، مشاوره با جامعه شناسان و روان شناسان و از همه مهم تر حل مشکل بیکاری، می توان تلفات غیر تاسیساتی را به سطح قابل قبولی رساند.
     در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تلفات غیر تاسیساتی، سهم زیادی از تلفات انتقال و فوق توزیع را تشکیل می دهد.
     بنابراین، شایسته است که شرکت های برق رسانی، پیش از کاهش تلفات تاسیساتی به فکر کاهش تلفات غیر تاسیساتی باشند و برای کاهش تلفات غیر تاسیساتی راهکارهای فنی، اجتماعی و فرهنگی تدوین نمایند.
     هنگامی که تلفات غیر تاسیساتی به اندازه قابل قبولی رسید، آنگاه می باید فعالیت های مربوط به کاهش تلفات تاسیساتی یعنی بازسازی و نوسازی شبکه برق را آغاز کرد. به عبارت دیگر به موازات انجام اقدامات فنی و فرهنگی مربوط به کاهش تلفات غیرتاسیساتی، ضروری است بهینه سازی شبکه های برق به منظور کاهش تلفات تاسیساتی انجام پذیرد. گفتنی است کاهش تلفات غیر تاسیساتی حتی ممکن است تا 10 سال به طول انجامد.

     الگوی کاهش تلفات
     الگوی کاهش تلفات بر پایه تجربه به دست می آید. کاهش تلفات اساساً سفسطه آمیز است و تعمیم آن برای تمام کشورها موضوعی پیچیده و دشوار است. و این به سبب تغییرات اساسی، اقتصادی، اجتماعی و موقعیت فرهنگی کشورهای مختلف است. فزون بر آن، موقعیت جغرافیایی کشورها نیز متفاوت است.


     تبادل انرژی
     طبق بهره برداری از پخش بار اقتصادی، درصد استفاده از نیروگاه حرارتی، واقع در نزدیکی مرکز بار، کمتر است از نیروگاه اتمی دور از مرکز بار. این وضعیت، تبادل انرژی را افزایش می دهد و این افزایش تبادل انرژی بر افزایش تلفات انتقال تاثیرگذار است و این در حالی است که در زمینه کاهش تلفات هنوز اقدامی صورت نگرفته، زیرا تلفات هزینه های سوخت زیاد است.
      
     نوع سوخت
     هزینه سوخت
     حرارتی
     85/22
     هسته ای
     05/4
     هزینه سوخت نیروگاه های اتمی و حرارتی
      
     افزایش فعالیت های مربوط به کاهش تلفات انتقال و توزیع
     وظایف دفترهای مهندسی در ارتباط با کاهش تلفات به شرح زیر است:

     دفتر مهندسی انتقال
     1-استفاده از ظرفیت زیاد رساناها و رساناهای باندل
     2- آرایش شبکه رینگ kv345 کیلوولت به صورت خط انتقال اصلی
     3- توسعه شبکه رینگ kv154 برای یک مرکز بار متراکم
     4- تبدیل آرایش فازی خط انتقال
     (آرایش توالی فاز مثبت، آرایش توالی فازی منفی)

     دفتر مهندسی پست
     1- بهره برداری یکسان از ترانسفورماتورها در پست های برق در خلال مدت کم بار
     2- افزایش ولتاژ شبکه و ساده سازی پله های ولتاژ
     3- توسعه سیستم نظارت و کنترل و سیستم جمع آوری داده ها (اسکادا)
     4- نصب بانک های خازنی به منظور اصلاح ضریب توان

     دفتر مهندسی توزیع
     1- تغییر سطح ولتاژ برای توزیع اولیه و ثانویه
     2- بهبود افت ولتاژ و ضریب توان
     3- تعمیر و نگهداری
     4- اصلاح نامتعادلی بار
     5- بازدید دوره ای از وسایل اندازه گیری (به ویژه کنتورهای برق)
     6- نظارت بر پست های هوایی (ترانسفورماتورها)
     7- توسعه و توزیع ترانسفورماتورها و رساناهای با تلفات کم

     علل اصلی مربوط به تغییرات درصد تلفات انتقال و توزیع
     برای هر مرحله تحویل انرژی، علل زیادی می تواند باعث تغییر درصد تلفات انتقال و توزیع شود که در زیر رده بندی شده است:
     1-درصد رشد یا افزایش مصرف انرژی
     به طور کلی تلفات انرژی را می توان این چنین بیان کرد:
     تلفات انرژی = RI2T
     I: جریان بار
     R: مقاومت رسانا
     T: ساعت بهره برداری
     رابطه فوق نشان می دهد تلفات با توان دوم درصد رشد مصرف انرژی متناسب است، در صورتی که مقاومت رسانا و ساعت بهره برداری ثابت فرض شود. تلفات انرژی، با وجود این به طور مطلق با توان دوم درصد رشد مصرف انرژی متناسب نیست، زیرا تلفات انرژی شامل تلفات آهنی و جریان بار متغیر ترانسفورماتور زیر بار است. برای نمونه، در شرکت برق کره ، تلفات انرژی با توان 8/1 درصد رشد مصرف انرژی متناسب است، زیرا 78 درصد کل تلفات مربوط به تلفات مسی و 22 درصد آن مربوط به تلفات آهنی است.

     تغذیه مستقیم مشترکین با ولتاژ زیاد
     با اصلاح محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، درصد استفاده مشترکین خانگی از انرژی الکتریکی نیز افزایش می یابد. این افزایش بار باعث افزایش درصد تلفات می شود. برعکس، افزایش مشترکین (با ولتاژ زیاد) که مستقیماً به پست برق متصلند درصد تلفات را کاهش می دهد. و این به سبب جلوگیری از ایجاد تلفات در خطوط و ترانسفورماتورهای کاهنده است.

     ضریب بار
     ضریب بار، نسبت بار متوسط به بار پیک است. ضریب بار زیاد بدین معناست که منحنی بار از شیب ملایمی برخوردار است. افزایش ضریب بار باعث کاهش درصد تلفات می شود، زیرا ضریب تلفات با توان دوم بار متناسب است.
     ضریب بار در کشور کره، همانند کشورهای پیشرفته، به سبب افزایش سریع بارهای برودتی مشترکین در فصل تابستان، کاهش یافته است.
     برای اصلاح این وضعیت، کوشش به عمل آمده که بار پیک محدود شود و به مشترکانی، که در نیمه شب از برق استفاده می کنند با استفاده از تعرفه مخفف امتیازاتی داده شود. این نوع مدیریت بار، یک هدف ضمنی را دنبال می کند و آن جابه جایی نوبت کار در کارخانه ها یا عدم استفاده از وسایل و تجهیزات انرژی بر در ساعات اوج مصرف است. و در واقع ضریب بار، بهره برداری از امکانات شبکه برق را مرحله بندی می کند. این روش مدیریت (مدیریت مصرف برق) از نظر اثربخشی، نقش دوم را داراست.

     کاهش تلفات و اقدامات مرتبط
     در نتیجه اقدامات مختلف در زمینه کاهش تلفات و اتخاذ تدابیری که علیه برق دزدی و انشعاب های غیرمجاز، در بخش های انتقال، پست های برق و توزیع نیرو صورت گرفته است، تلفات اساساً کاهش خواهد یافت.
     فزون بر آن، وجود اشتباهات زیاد در ثبت و ضبط اطلاعات و آمار، شامل خطای اندازه گیری، تعویض سیستم قرائت کنتور و کنتورنویسی در زمانهای مختلف می تواند بر روی درصد تلفات کل تاثیر گذار باشد. این نوع تلفات واقعی نبوده و آن را تلفات کاذب می نامیم.
      
     تلفات سیستم و تجزیه و تحلیل بار
     منحنی تداوم بار
     برای به دست آوردن تلفات انرژی در یک پریود یا دوره زمانی، منحنی تداوم بار را بر مبنای پریونیت ترسیم می کنند، به گونه ای که کیلوولت آمپر پیک در خلال این دوره زمانی، یک پریونیت و زمان کامل پریود نیز یک پریونیت در نظر گرفته می شود. در منحنی تداوم بار، سطح زیر منحنی، ضریب بار را نشان می دهد. سطح زیر منحنی تداوم بار برابر است با توان دوم ضریب تلفات.
      
     تلفات شبکه برق (به طور نمونه)
     هنگام تولید خالص (برق) تقریباًٌ 9 درصد قدرت خروجی سیستم های مختلف برق تلف می شود و در محاسبات تلفات نیز نادیده انگاشته می شود. بنابراین، ضروری است در طراحی مهندسی شبکه های برق دقت زیادی به عمل آید، تا برای تأمین این گونه تلفات سرمایه گذاری زیادی انجام نشود.

     اصول تجزیه و تحلیل تلفات
     تلفات را معمولاً بر پایه دو مولفه انرژی و دیماند ارزیابی می کنند. یکی از نکات مهم، در نظر گرفتن میزان رشد و توسعه شبکه برق در برنامه ریزی و طراحی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن هزینه تلفات توان انرژی و توان راکتیو (kVAR) است. به طور کلی با سرمایه گذاری هنگفت می توان تلفات را در خطوط و تجهیزات کاهش داد.
     مولفه دیماند و مولفه قدرت هزینه تلفات می باید هنگام تجزیه و تحلیل تلفات مورد بررسی قرار گیرد.
     هزینه مولفه انرژی شامل افزایش هزینه تولید انرژی یا انرژی خریداری شده نیز می شود.
     هزینه تلفات راکتیو نیز بسیار مهم است. تلفات راکتیو برای حداکثر نیاز بخشی از شبکه محاسبه می شود.
     تلفات راکتیو با هزینه سالانه تجهیزات تعدیل توان راکتیو نصب شده در بخشی از شبکه محاسبه می شود.
     ضریب تلفات نسبت تلفات متوسط به تلفات حداکثر است و برای هر بار داده شده، مقدار آن بین ضریب بار و توان دوم آن قرار دارد. معامله ای که غالباً برای تعیین ضریب تلفات شبکه برق بکار می رود عبارت است از:
     = (LsF)=ضریب تلفات
     (LdF))2 ضریب بار ) (1-a) + (LdF) ضریب بار × a

     پراکندگی مصارف، ظرفیت رزرو و تلفات
     به سبب تنوع یا پراکندگی مصارف، تلفات بار پیک (در شبکه برق) نمی تواند درست همان زمان پیک سیستم رخ دهد. بنابراین، تنها بخشی از تلفات با پیک شبکه همزمان می شود. تلفات از نظر مقدار ثابت است (مانند تلفات هسته) و فرض می شود که با بار پیک تمام عناصر شبکه منطبق باشد. برای تلفات اهمی، مانند تلفات مسی، ضریب تامین پیک تلفات، مجذور ضریب تامین پیک بار همزمان است. ضریب تامین پیک به معنای ضریب مشارکت نیروگاه ها جهت تامین توان پیک است.
     محاسبات می باید بر پایه ضریب همزمانی صورت گیرد، زیرا تامین پیک نامعلوم است و مولفه های پیک در مدت طولانی پایدار نیست. ضریب همزمانی را می توان با توجه به ضریب بار عناصر سیستم برآورد کرد.
     مثال: فرض می کنیم ضریب بار در سمت مصرف کننده برابر 15 درصد و ضریب بار سیستم برابر 50 درصد باشد. ضریب همزمانی در نیروگاه برابر می شود با: 3/0 = 50/15
     مجذور ضریب همزمانی تقریباً برابر است با ضریب تأمین پیک تلفات یعنی: 09/0 = 2(3/0)
     سرمایه گذاری برابر دیماند پیک می باید جزو ظرفیت رزرو برابر با درصد ثابت بار پیک در نظر گرفته شود.
     تلفاتی که در بخشی از شبکه برق به وجود می آید، بار اضافی را به سایر بخش های سیستم تحمیل می کند. تلفات اضافی ناشی از بارهای بزرگتر در بقیه سیستم باید به تلفات توان و انرژی افزوده شود و برای عناصر مورد مطالعه، محاسبه شود.
     مقدار مولفه های دیماند و انرژی می باید شامل اثر تجمعی افزایش تلفات باشد، که از طریق عناصر مختلف شبکه برق عبور می کند.

     منابع اقتصادی کاهش تلفات
     در فرایند تحویل برق از مولد تا مصرف کننده، تلفاتی ایجاد می شود که آن را تلفات انتقال و توزیع می نامند.
     روش های زیادی برای محاسبه کاهش تلفات انرژی وجود دارد، ولی روش منطقی تر، دخالت دادن هزینه های سوخت است. هزینه سوخت لازم برای تولید 1 کیلووات ساعت را می باید با 1 کیلووات ساعت انرژی صرفه جویی شده ناشی از اقدامات کاهش تلفات انرژی مقایسه کرد.
مجموع بازدیدها : 18,372
تعداد بازدید امروز : 100
تعداد بازدید دیروز : 27
آخرین به روزرسانی : 16:34  1391/04/04
تعداد کاربران مهمان : 12
تعداد کاربر آن لاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.